การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

 
ทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ได้แก่
 • การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
 • การจัดการตารางคำนวณ
 • การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
 • การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
 • การพิมพ์แผ่นงาน
 • การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ
 • การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
 • การป้องกันแผ่นงาน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการตารางคำนวณ โดยการ

 • จัดการแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดเซลล์ แถว คอลัมน์ได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน โดยการ

 • ป้อนข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กรองข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เรียงลำดับข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) พิมพ์แผ่นงาน โดยการ

 • ตั้งค่าแผ่นงานเพื่อการพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงตัวอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • สั่งพิมพ์แผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ โดยการ

 • คำนวณข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามสูตรที่กำหนด
 • ใช้ฟังก์ชันข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามฟังก์ชันที่กำหนด

6) แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน โดยการ

 • แทรกวัตถุในแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

7) ป้องกันแผ่นงาน โดยการ

 • ป้องกันแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดแผ่นงานให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:e-Book การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

e-Book

ที่มา : http://www.ฟรีสื่อการเรียนการสอน.com

ที่มา : http://www.muit.mahidol.ac.th


Share:Clip VDO การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Clip VDO

Word: การแปลงไฟล์ Word ให้เป็น PDF พร้อม Bookmarks

 

Word: การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีขนาดเท่ากัน (Complex script problem)


Share:การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

 
ทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้แก่
 • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
 • การจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ
 • การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
 • การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
 • การจัดรูปแบบเอกสาร
 • การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานเอกสาร โดยการ

 • จัดการเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงมุมมองของเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ค้นหาข้อความบนเอกสาร และการแทนที่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ยกเลิกการกระทำบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) จัดรูปแบบข้อความ โดยการ

 • ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบเอกสารด้วยสไตล์ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อในเอกสารได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร โดยการ

 • จัดรูปแบบย่อหน้าเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แบ่งส่วนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร โดยการ

 • แทรกวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แทรกตารางในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งตารางได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) จัดรูปแบบเอกสาร โดยการ

 • กำหนดค่าหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดรูปแบบหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้
 • แทรกหัวหรือท้ายกระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

6) พิมพ์เอกสาร โดยการ

 • ตั้งค่าการพิมพ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

7) ตรวจทานงานเอกสาร โดยการ

 • ตรวจสอบแก้ไขสะกดคำและไวยากรณ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตรวจสอบสถิติจำนวนคำในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จำกัดการแก้ไขเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Infographic การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย


Share:e-Book การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย


Share:Clip VDO การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

Clip VDO

10 พฤติกรรมเสี่ยงคุก พรบ.คอมพิวเตอร์ โดย ปอท. โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก

การใช้ Internet อย่างปลอดภัย

การตั้ง Password ให้มีความปลอดภัย โดย Mr.Jodoi

ตั้งค่า Password ใน Windows 10 (Local account)


Share:การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

 
ทักษะการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
 • การใช้บัญชีรายชื่อส่วนบุคคล
 • การป้องกันภัยคุกคาม
 • การป้องกันมัลแวร์
 • การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล โดยการ

 • สร้างบัญชีรายชื่อบุคคลได้ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • กำหนดรหัสผ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย
 • ใช้อัตลักษณ์ของบุคคลในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง

2) ป้องกันภัยคุกคาม โดยการ

 • ปรับรุ่นของระบบปฏิบัติการได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall) ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) ป้องกันมัลแวร์ โดยการ

 • ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้งานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยได้เหมาะสมตามเกณฑ์การใช้งาน
 • ตรวจสอบอาการผิดปกติจากมัลแวร์ได้ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะ

4) ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยการ

 • ใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ได้เหมาะสมกับข้อกำหนดความปลอดภัย
 • เลือกใช้ระบบรหัสลับ (Encryption) ได้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

5) ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยการ

 • ใช้เนื้อหาออนไลน์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์
 • ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมตามข้อกำหนดขององค์กร
 • ใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามหลักการ
 • ใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial