Clip VDO การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

Clip VDO

สร้างแบบสำรวจผ่าน Google Form

สร้างรหัสผ่าน Password ให้ Google Form

วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน google Docs 1

วิธีการใช้งาน google Docs 2

การใช้งาน Google DOCs

สร้างข้อสอบจาก Google form แบบใหม่ ตรวจข้อสอบได้ทันที


Share:การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

 
ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่
 • การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
 • การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
 • การใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
 • การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ โดยการ

 • ทำงานบนพื้นที่การทำงานแบบออนไลน์
 • ใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปันพื้นที่เพื่อการทำงานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ โดยการ

 • แบ่งปันพื้นที่ข้อมูลออนไลน์ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปันการใช้พื้นที่ข้อมูลออนไลน์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ โดยการ

 • เลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

4) ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยการ

 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Infographic ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ


Share:e-Book ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ

e-Book

ที่มา : http://www.cpd.go.th

คู่มือการใช้งานพื้นฐาน Power Point 2016

 

ที่มา : https://www.digital.cmru.ac.th


Share:Clip VDO ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ

Clip VDO

ไอเดียการออกแบบกราฟิก เป็นสายไฟลากเป็นลายเส้นตึก ไว้ใช้ตกแต่งงานนำเสนอ

ทำหน้าปกประเมินสวยงาม ง๊าย..ง่าย ด้วย Powerpoint 2016 !!!

เทคนิค PowerPoint ให้เก๋ไม่ซ้ำแบบใคร การแปลงรูปภาพให้เป็นลายเส้น และแปลงกล่องข้อความให้เป็นกราฟิก

การทำ Presentation ด้วย Prezi

 

การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint

เทคนิคการทำภาพ Animaion รถวิ่ง ในโปรแกรม PowerPoint


Share:การใช้โปรแกรมนำเสนอ

การใช้โปรแกรมนำเสนอ

 
ทักษะการใช้โปรแกรมนำเสนอ ได้แก่
 • การใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอ
 • การจัดการงานนำเสนอ
 • การใช้งานข้อความบนสไลด์
 • การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
 • การกำหนดการเคลื่อนไหว
 • การตั้งค่างานนำเสนอ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้โปรแกรมนำเสนอ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการงานนำเสนอ โดยการ

 • นำเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • จัดการมุมมองในการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • เลือกใช้เค้าโครงในการเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน

2) ใช้งานข้อความบนสไลด์ โดยการ

 • จัดรูปแบบข้อความงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้เครื่องหมายบนข้อความบนงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

3) แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ โดยการ

 • แทรกวัตถุในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน

4) กำหนดการเคลื่อนไหว โดยการ

 • กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุบนงานนำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ในงานที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ตั้งค่างานนำเสนอ โดยการ

 • กำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ตั้งค่าการนำเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้งานในขณะที่นำเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:e-Book การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

e-Book

ที่มา : http://sci.rmu.ac.th


Share:Clip VDO การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

Clip VDO

Excel ช่วยในการทำ Project Planning

15 Tips Excel : รวมทิป & เทคนิค Excel 2016 ที่จะทำให้คุณเก่งเอ็กเซล

Excel HotKey คีย์ลัด ใช้ง่าย ใช้ไว ใช้ดี

Excel 2016 : การสร้างกราฟแบบน้ำตก (Waterfall chart)

Excel 2016 : การสร้างกราฟแบบSuburst หรือกราฟแบบวงแหวน (Ring chart)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial