การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

 
ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่
 • การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล
 • การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • การใช้งานปฏิทิน
 • การใช้งานสื่อสังคม
 • การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
 • การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้งานเว็บบราวเซอร์ โดยการ

 • เลือกใช้เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง
 • ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ได้
 • ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้

2) สืบค้นข้อมูล โดยการ

 • สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องตามคำค้นที่กำหนด
 • สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จัดการข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

3) ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการ

 • สร้างอีเมล์โดยมีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • ปรับแต่งอีเมล์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน
 • จัดการอีเมล์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • จัดการรายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน

4) ใช้งานปฏิทิน โดยการ

 • แสดงผลในทางปฏิทินได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สร้างตารางนัดหมายบนปฏิทินได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แบ่งปฏิทินให้ผู้อื่นใช้งานได้ถูกต้องตามสิทธิ์ที่กำหนด

5) ใช้งานสื่อสังคม โดยการ

 • เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ถูกต้องตามประเภทของการติดต่อสื่อสาร
 • ใช้เครือข่ายสังคมได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
 • ใช้โปรแกรมสื่อสารได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • กำหนดค่าเพื่อปรับแต่งโปรแกรมสื่อสารได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ใช้โปรแกรมการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

6) การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • ใช้งานการซื้อหรือขายสินค้าออนไลน์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานบริการออนไลน์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
 • ใช้งานออนไลน์ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial