Clip VDO การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

Clip VDO

การใช้ Forecast sheet เพื่อพยากรณ์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา

Slicer กรองข้อมูลในตาราง Excel ได้แบบฉับไว ง่ายนิดเดียว

การใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว (Quick analysis)

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากสองตารางด้วย Merge Table ใน Excel

Access – ทำฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ ด้วย Table Analyzer


Share:การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

 
ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
 • การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
 • การสรุปผลการวิเคราะห์ นำเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
 • การพยากรณ์ หรือสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
 • การออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทำแบบจำลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 


Share:Clip VDO การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

Clip VDO

การใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย

จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้บัญชี Google อย่างปลอดภัย

การป้องกันระบบเครือข่ายจากภัยคุกคาม

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลขั้นต้น


Share:การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

 
ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
 • การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามหลักการใช้เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
 • การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) จัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยการ

 • จัดการข้อมูลจากภัยคุกคามความมั่นคงได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • ป้องกันโปรแกรมจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
 • ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ตามลักษณะการใช้งาน

2) ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยการ

 • รักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
 • รักษาความปลอดภัยของโปรแกรมตามคู่มือการใช้งาน

3) ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย โดยการ

 • ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
 • ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ
 • เลือกใช้โปรแกรมเสริมสำหรับเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ

4) จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน โดยการ

 • พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็นได้ตามมาตรฐาน
 • พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่มีได้ตามมาตรฐาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Infographic การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล


Share:e-Book การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

e-Book


Share:Clip VDO การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

Clip VDO

วิธีทำ E-book แบบ Basic ง่าย รวดเร็ว สวยงาม (Microsoft PowerPoint)

สอนทำ Gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop

สอนทำ Gif ภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop

 

เทคนิคการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป้นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ในโปรแกรม PowerPoint


Share:การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

 
ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่
 • การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
 • การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
 • การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
 • การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
 • การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1) ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ โดยการ

 • ออกแบบหน้าเว็บเพจได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • แทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • เผยแพร่หน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

2) ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน โดยการ

 • เลือกใช้สื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • จำแนกรูปแบบสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • ใช้งานสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

3) ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ โดยการ

 • บันทึกรูปภาพจากแหล่งต่างๆได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • ปรับแต่งรูปภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
 • บันทึกรูปภาพเพื่อสั่งพิมพ์ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

4) ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ โดยการ

 • ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • บันทึกไฟล์จากโปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน

5) ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว โดยการ

 • ตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามชนิดไฟล์ได้ตามลักษณะการใช้งาน
 • ใช้งานโปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน
 • บันทึกสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial