การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต

        ♦ การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล
        ♦ การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
        ♦ การใช้งานปฏิทิน
        ♦ การใช้งานสื่อสังคม
        ♦ การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
        ♦ การใช้ธุรกรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน : การใช้งานอินเทอร์เน็ต

        เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

        1) ใช้งานเว็บบราวเซอร์โดยการ

                  เลือกใช้เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง

                  ♦ ปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ได้

                  ♦ ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้

Clip VDO

National e-Payment

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

e-Book

ที่มา : http://human.dusit.ac.th

ที่มา : https://www.etda.or.th

Infographic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial