การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

        ♦ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
        ♦ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
        ♦ การสรุปผลการวิเคราะห์ นำเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่

Clip VDO

การใช้ Forecast sheet เพื่อพยากรณ์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา

Slicer กรองข้อมูลในตาราง Excel ได้แบบฉับไว ง่ายนิดเดียว

e-Book

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial