แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning)

สำหรับเป้าหมายของหน่วยงานระยะพัฒนา (Developing)

Executive
ผู้บริหารระดับสูง

Management
ผู้อำนวยการกอง

Academic
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ

Service
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ

Technologist
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Others
ผู้ปฏิบัติงานอื่น

กลุ่มความสามารถ หน่วยความสามารถ กลุ่มบุคลากร
(Early)
ความสามารถย่อย หลักสูตร Link แหล่งเรียนรู้ e-Learning
E M A S T O
9 13 9 8 16 5
กลุ่มที่ 1 ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล E   A S   O DLit101 ใช้งานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ https://cutt.ly/HU003 Thai MOOC
DLit102 ใช้งานอินเทอร์เน็ต      
DLit103 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย รู้ทันภัยไซเบอร์ https://cutt.ly/BU001 Thai MOOC
  ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C19&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
E M A S T O   การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 TDGA
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน     A S   O DLit201 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft office Word 2010 http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C23&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
DLit202 ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft office Excel 2010 http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C24&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
DLit203 ใช้โปรแกรมนำเสนอ คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ https://cutt.ly/KMITL003 Thai MOOC
Microsoft office PowerPoint 2010 http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C25&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน     A S T   DLit301 ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive https://cutt.ly/PKRU002 Thai MOOC
DLit302 ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล https://cutt.ly/STOU006 Thai MOOC
การออกแบบ Infographic https://cutt.ly/SWU011 Thai MOOC
พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C27&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C11&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
DLit303 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย รู้ทันภัยไซเบอร์ https://cutt.ly/BU001 Thai MOOC
E M A S T O   การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 TDGA
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน E M A S T O DLit401 ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน Google Tools เพื่อการพัฒนางาน https://cutt.ly/OCSC008 Thai MOOC
Microsoft Project 2010 http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C26&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 TDGA
DLit402 กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง Digital Literacy https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 TDGA
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6 TDGA
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ   M A S     DLit701 กำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data)      
DLit702 กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล      
DLit703 กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล      
DLit704 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้      
กลุ่มที่ 2 ด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital
Governance, Standard, and Compliance)
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล E M A S T O DG101 อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning สำนักงาน ก.พ.ร.
  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=LA02&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
  การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
  Introduction to Data Governance Framework and Open Data https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
  แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
  มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
  ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7 TDGA
DG102 นำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ความรับผิดชอบต่อสังคม http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning สำนักงาน ก.พ.ร.
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement; SLA)   M A S T O DG401 กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration)      
DG402 ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ      
กลุ่มที่ 3 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล         T   DT101 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=M22&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT102 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=M22&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT103 บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง      
DT300 กำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)   M     T   DT301 เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร      
DT302 ควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร      
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล         T   DT401 ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT402 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กร การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI for Thai https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล         T   DT501 จัดการความมั่นคงปลอดภัย      
DT502 พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร      
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ         T   DT601 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT602 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT603 วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
DT604 จัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล (Data Governance) การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
Introduction to Data Governance Framework and Open Data https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8 TDGA
กลุ่มที่ 4 ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process
and Service Design)
DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ

E

E

M

 

M

  S

T

T

  DS101 ระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกส่วน ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=E02&uid2=teacher สำนักงาน ก.พ.
    การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11 TDGA
DS102 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Design) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11 TDGA
    T   การออกแบบ UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ (Awesome UX/UI design to Grab the User Attention) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11 TDGA
กลุ่มที่ 5 ด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน E M     T   SPM101 วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล การสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์ประเทศ http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning สำนักงาน ก.พ.ร.
SPM102 จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์ประเทศ http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning สำนักงาน ก.พ.ร.
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)   M A   T   SPM201 วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต      
SPM202 ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล      
SPM203 ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล      
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล   M         SPM301 จัดทำแผนลงทุนทรัพยากร      
SPM302 ให้การสนับสนุนทรัพยากร      
SPM303 จัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล      
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)   M A   T   SPM401 กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ      
SPM402 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ      
SPM403 จัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter)      
SPM404 วางแผนการดำเนินโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 TDGA
SPM405 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 TDGA
SPM406 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 TDGA
SPM407 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 TDGA
SPM408 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10 TDGA
SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล         T   SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control)      
SPM502 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response)      
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ      
SPM504 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ      
SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ         T   SPM601 ตรวจรับงานส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้      
SPM602 ประเมินและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป      
SPM603 จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา      
กลุ่มที่ 6 ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) DL100 นำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล E M         DL101 กำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัล ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (Digital Leadership) https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=12 TDGA
DL102 พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล      
DL103 มีเทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)      
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง E M     T   DL301 นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ      
DL302 กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล      
DL303 สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล      
กลุ่มที่ 7 ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) E M         DTr101 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Improving Digital Experiences in Government) การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=9 TDGA
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning สำนักงาน ก.พ.ร.
DTr102 สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล      
DTr103 สร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      
DTr104 สร้างความมีส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล      
DTr105 สร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร (Institutionalization)      
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล E           DTr201 ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล      
DTr202 พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล      
DTr203 กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง      
DTr204 คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง      
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial