แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning)

สำหรับเป้าหมายของหน่วยงานระยะเริ่มแรก (Early)

Executive
ผู้บริหารระดับสูง

Management
ผู้อำนวยการกอง

Academic
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ

Service
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ

Technologist
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Others
ผู้ปฏิบัติงานอื่น

กลุ่มความสามารถหน่วยความสามารถกลุ่มบุคลากร
(Early)
ความสามารถย่อยหลักสูตรLinkแหล่งเรียนรู้ e-Learning
EMASTO
91398165
กลุ่มที่ 1 ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัลE AS ODLit101 ใช้งานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบhttps://cutt.ly/HU003Thai MOOC
DLit102 ใช้งานอินเทอร์เน็ต   
DLit103 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยรู้ทันภัยไซเบอร์https://cutt.ly/BU001Thai MOOC
 ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C19&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
EMASTO การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6TDGA
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน  AS ODLit201 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำMicrosoft office Word 2010http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C23&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
DLit202 ใช้โปรแกรมตารางคำนวณMicrosoft office Excel 2010http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C24&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
DLit203 ใช้โปรแกรมนำเสนอคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอhttps://cutt.ly/KMITL003Thai MOOC
Microsoft office PowerPoint 2010http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C25&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน  AST DLit301 ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์การบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drivehttps://cutt.ly/PKRU002Thai MOOC
DLit302 ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลhttps://cutt.ly/STOU006Thai MOOC
การออกแบบ Infographichttps://cutt.ly/SWU011Thai MOOC
พื้นฐานการออกแบบ Graphic Designhttp://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C27&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วันhttp://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C11&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
DLit303 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยรู้ทันภัยไซเบอร์https://cutt.ly/BU001Thai MOOC
EMASTO การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6TDGA
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานEMASTODLit401 ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานGoogle Tools เพื่อการพัฒนางานhttps://cutt.ly/OCSC008Thai MOOC
Microsoft Project 2010http://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=C26&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6TDGA
DLit402 กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้องDigital Literacyhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6TDGA
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=6TDGA
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ MAS  DLit701 กำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data)   
DLit702 กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล   
DLit703 กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล   
DLit704 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้   
กลุ่มที่ 2 ด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital
Governance, Standard, and Compliance)
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัลEMASTODG101 อธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ความรับผิดชอบต่อสังคมhttp://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learningสำนักงาน ก.พ.ร.
 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการhttp://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=LA02&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
 การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
 Introduction to Data Governance Framework and Open Datahttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
 แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
 มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
 ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=7TDGA
DG102 นำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องความรับผิดชอบต่อสังคมhttp://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learningสำนักงาน ก.พ.ร.
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement; SLA) MASTODG401 กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service Integration)   
DG402 ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ   
กลุ่มที่ 3 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology)DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล    T DT101 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารhttp://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=M22&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT102 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารhttp://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=M22&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT103 บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง   
DT300 กำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) M  T DT301 เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร   
DT302 ควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร   
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล    T DT401 ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT402 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กรการฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI for Thaihttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล    T DT501 จัดการความมั่นคงปลอดภัย   
DT502 พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร   
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ    T DT601 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT602 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation)ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT603 วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights)เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
DT604 จัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล (Data Governance)การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
Introduction to Data Governance Framework and Open Datahttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=8TDGA
กลุ่มที่ 4 ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process
and Service Design)
DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ

E

E

M

 

M

 S

T

T

 DS101 ระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกส่วนทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐhttp://ocsc.chulaonline.net/main/MainCourseDetail.asp?cid=E02&uid2=teacherสำนักงาน ก.พ.
  การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11TDGA
DS102 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยงการออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Design)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11TDGA
  T การออกแบบ UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ (Awesome UX/UI design to Grab the User Attention)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=11TDGA
กลุ่มที่ 5 ด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management)SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงานEM  T SPM101 วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัลการสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์ประเทศhttp://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learningสำนักงาน ก.พ.ร.
SPM102 จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์ประเทศhttp://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learningสำนักงาน ก.พ.ร.
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) MA T SPM201 วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต   
SPM202 ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล   
SPM203 ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล   
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล M    SPM301 จัดทำแผนลงทุนทรัพยากร   
SPM302 ให้การสนับสนุนทรัพยากร   
SPM303 จัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล   
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) MA T SPM401 กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ   
SPM402 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ   
SPM403 จัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter)   
SPM404 วางแผนการดำเนินโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10TDGA
SPM405 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10TDGA
SPM406 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10TDGA
SPM407 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10TDGA
SPM408 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=10TDGA
SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล    T SPM501 ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control)   
SPM502 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response)   
SPM503 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ   
SPM504 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ   
SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ    T SPM601 ตรวจรับงานส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้   
SPM602 ประเมินและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป   
SPM603 จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา   
กลุ่มที่ 6 ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)DL100 นำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัลEM    DL101 กำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัลภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (Digital Leadership)https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=12TDGA
DL102 พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล   
DL103 มีเทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)   
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลงEM  T DL301 นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ   
DL302 กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล   
DL303 สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล   
กลุ่มที่ 7 ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)EM    DTr101 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Improving Digital Experiences in Government)การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลhttps://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp?catRegisterId=9TDGA
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงhttp://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learningสำนักงาน ก.พ.ร.
DTr102 สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล   
DTr103 สร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
DTr104 สร้างความมีส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล   
DTr105 สร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร (Institutionalization)   
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลE     DTr201 ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล   
DTr202 พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล   
DTr203 กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   
DTr204 คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง   
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial