การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

 
ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น
  • การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  • การสรุปผลการวิเคราะห์ นำเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
  • การพยากรณ์ หรือสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
  • การออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดทำแบบจำลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial